MADASTER

Et digitalt økosystem for materialoversikt i bygg koblet til norske produktsdatabaser. Her kartlegges materialer, verdi, sirkularitet og muligheter for gjenbruk.
Forenkling
Bærekraft
Verdifastsettelse
Sirkulærøkonomi

Hva gjør vi?

Madaster er en digital plattform for materialkartlegging av bygg. Den benyttes av partnere som vil møte fremtidens miljøkrav, kartlegge materialer i bygg, måle sirkularitet og bidra til gjenbruk av materialer gjennom tredjepartsløsninger for kjøp og salg. Ved å benytte Madaster vil du kunne gi en bedre verdifastsettelse av bygg. Plattformen møter fremtidens krav til miljøhensyn og sirkulærøkonomi. Madaster er utviklet i Nederland og har vunnet anerkjennelse i flere land. I samarbeid med norsk byggebransje vil Circular Norway lansere Madaster i Norge i april 2021.

En materialbank som gir materialet en identitet

Brukerne legger inn data for nye bygg i vår plattform som kobles med digital informasjon om byggene med norske produktdatabaser og klassifiseringer.

Et digitalt økosystem for bygg

Materialbanken kobles til digitale tredjepartsløsninger i form av en digital markedsplass for handel og gjenbruk av brukte byggevarer og materialer. 

Sirkularitetsindeks og finansindeks

Plattformen regner ut hvor sirkulært nye og gamle bygg er, noe som kan bli et krav også i Norge i fremtiden, slik det er i noen EU-land. Madaster angir også materialverdien på bygg basert på råvareprisene i markedet. Dette gir unik kontroll på verdien av bygg i nåtid og fremtid. Den innsikten er nyttig informasjon for å ha økonomisk kontroll for selskaper som kan tjene på gjenbruk.

Tilgang til Madaster vil tilbys som abonnement der du enten henter ut data du har behov for, eller legger inn data for å få en sertifisering av miljøvennlige materialer og måler sirkulariteten i ditt bygg. Du kan også få tilgang til brukte materialer.

Et svar på råvaremangel i verden

Verdens tømmes for jomfruelige materialer, og byggebransjen står for det største materialfotavtrykket av alle sektorer, viser Circularity Gap Report Norge. For å møte fremtidens krav om nullutslipp og en omstilling til sirkulærøkonomi, slik EU har vedtatt med Green Deal og Action Plan for Circular Economy, så har Circular Norway tatt initiativ, sammen med byggebransjen, til å tilpasse verdens første digitale plattform for materialkartlegging i byggebransjen til norske forhold.

Norge vedtok i Granavolden-erklæringen at vi skal bli et foregangsland på sirkulærøkonomi. Madaster er et svar på mange av fremtidens krav og miljøhensyn gjennom å tilby:

Karbonutslippskalkulator

Sirkularitetsindeks for å måle potensial for gjenbruk

Finansindeks for å måle verdien av materialer ved gjenbruk

Madaster er en løsning for gjenbruk av ikke-fornybare råvarer og for å bygge mer miljøvennlig. Plattformen tilbyr et brukervennlig digitalt register der konstruksjonsdataene for byggeprosjekter lagres, med sterkt fokus på sikkerhet og personvern. Slik kartlegges materialbruk, potensial for gjenbruk og sirkularitet på et bygg.

Materialbanken ble etablert for byggesektoren i Nederland. Erfaringene herfra har ført til at materialbanken er utviklet også for kartlegging av materialer benyttet til infrastruktur. I dag er Madaster også etablert i Sveits, og skal igangsettes i Australia, Tyskland og Taiwan, parallelt med etableringen i Norge. 

"Avfall er materialer uten en identitet"

T. M. Rau

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil samarbeide om Madaster, ta kontakt med:

Anstein Skinnarland

Forretningsutvikler Anstein.Skinnarland@madaster.com
Tlf: 992 24 973

Leif Nordhus

Leder
ln@circularnorway.no
Tlf: 959 19 625